Theklinique • Lists | Landingpage

Copper Bromide

Copper Bromide เลเซอร์หน้าใส ที่ดีที่สุด Copper Bromide เลเซอร์หน้าใส ที่ดีที่สุด ได้รับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและมาตรฐานสากล, ออสเตรเลียและไทยว่ามีความจำเพาะเจาะจงสูง และมีประสิทธิภาพที่มากกว่า IPL ถึง 10 เท่า เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ
Back to top